Mobiele waterzuiveringsinstallatie voor de industriële proceswaterketen

IMPROVED staat voor Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Het doel is het bouwen en uittesten van een gemakkelijke en verplaatsbare onderzoeksinstallatie, waarbij brak water en afvalwater worden opgewaardeerd tot proceswater van de juiste kwaliteit. Op die manier wordt de waterkringloop beter gesloten en vermindert de zoetwatervraag van de industrie. De mobiele installatie wordt getest bij Yara, BASF en Dow.

Tien partners zetten zich met IMPROVED in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. In februari 2017 werd de bouw van een unieke onderzoeksinfrastructuur gestart, waarmee voor het eerst onderzoek verricht kan worden naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen. Ook kan de invloed van de geleverde proceswaterkwaliteit op het industriële productieproces worden gemeten.

De onderzoeksinstallatie is mobiel en plug-and-play zodat de dynamiek van variërende bronkwaliteit en variërende procescondities kan worden onderzocht. De installatie helpt bedrijven om integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen. 

Van september 2017 tot april 2018 werd de onderzoeksinstallatie getest bij Yara. Yara is op zoek naar innoverende technologieën om stikstofhoudende componenten te verwijderen uit afvalwater en om waterhergebruik in verschillende productieprocessen mogelijk te maken. Uit de eerste testresultaten van één van de afvalstromen blijkt dat - indien enkel wordt gekeken naar de bekomen waterkwaliteit - membraandistillatie de beste techniek is. Voor de tweede afvalstroom zal een extra behandelingsstap nodig zijn om de primaire alcoholen te kunnen afscheiden. Verdere resultaten van dit onderzoek bij Yara volgen dit najaar. 

Op 24 april 2018 verhuisde de onderzoeksinstallatie naar BASF. Momenteel gebruikt BASF de techniek ionuitwisseling om het Biesbosch water te zuiveren tot gedemineraliseerd water. Om de beste waterzuiveringsmethode te vinden, worden gedurende een drietal maanden zeven verschillende waterbehandelingstechnieken op het Biesbosch water getest in de containers van de mobiele waterzuiveringsintallatie.

IMPROVED wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. 
Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de vijf Vlaamse en de drie zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu.

Partners

Co-financiers

Aankomende events

Aankomend event

Video